Våra rättsområden

Vi arbetar med civilrätt, bland annat i tvister mellan enskilda eller företag. Det kan exempelvis gälla frågor om köp och avtal, försäkring och skadestånd, fel i fastighet, arbetsrätt eller hyresrättsliga frågor. Vi bistår Dig även med upprättande av avtal och andra dokument, liksom med allmän rådgivning inom civilrätten. I många fall betalas större delen av kostnaden av Ditt försäkringsbolag och i annat fall finns det ofta möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen betalas av staten som då står för större delen av kostnaderna för vårt arbete.

Vi arbetar även med brottmål. Som offentliga försvarare tillvaratar vi Dina intressen om Du är misstänkt för något brott. Vi arbetar även som målsägandebiträden och tillvaratar då Dina intressen om Du själv har blivit utsatt för ett brott; bland annat så bistår vi Dig med att presentera Ditt skadeståndsanspråk. Antingen förordnar rätten någon av oss som Ditt ombud, men Du kan också själv begära vem Du vill ska företräda Dig. Kostnaderna för ett målsägandebiträde svarar staten för. Staten svarar normalt sett även för större delen av kostnaderna för en offentlig försvarare.

På familjerättens område kan vi bistå med hjälp i frågor om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge, med bodelning eller med upprättade av testamente eller andra familjerättsliga handlingar. I många fall betalas större delen av kostnaden av Ditt försäkringsbolag och i annat fall finns det ofta möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen betalas av staten som då står för större delen av kostnaderna för vårt arbete.

Inom socialrätten bistår vi med att tillvarata Dina intressen i processer rörande LVU, LVM och LPT. Antingen förordnar rätten någon av våra jurister som Ditt biträde, eller så kan Du själv begära vem Du vill ska företräda Dig. Vårt arvode betalas i dessa fall helt av staten.